Acegan doo : 013/210-0102; 013/355-146; 064/164-0435, 013/354-930; 

eAcegan & Economic solution: 013/258-02-85; 064/152-6741

PROFESIONALNI RAČUNOVOĐA

Jednostavna i tačna knjiženja

Kvalitetan i profesionalni računovođa treba da bude vaš partner u poslu i glavni finansijski savetnik. Glavna uloga računovođe jeste da ažurno i tačno beleži sve promene u poslovanju i usklađuje ih sa važećim zakonskim regulativama. Kvalitetan računovođa će Vas redovno izveštavati o PDV-u i drugim porezima, pripremaće informacije i izveštaje o novčanim tokovima i buduće projekcije, radi planiranja finansijskih sredstava.

Obračun i sva pripadajuća knjiženja i plaćanja ličnih dohodaka

Obračun, isplate i sve zakonski potrebne administrativne radnje u vezi sa navedenim. Kontrola i provera sa regulatornim organima (PIO, zdravstvo i sl.) da li su sve promene ažurno i korektno evidentirane.

Računovodstvene usluge

On-line računovodstvo

Zahvaljujući našem timu koji ima kontinuirano iskustvo u vođenju kompletnog knjigovodstva gotovo svih profila preduzeća (trgovina na veliko i malo, proizvodnja, usluge, turističke agencije, razne specifične delatnosti i sl.) sa izradom svih propisanih izveštaja i obrazaca potkrepljenih redovnom stručnom literaturom, obezbeđujemo sigurnost svojim klijentima.

Praćenje, izmirivanje i plaćanje svih opštih troškova

– kao što su troškovi za službene automobile, lizing, zakupi i drugi prateći i režijski troškovi.

 

Savetodavni i drugi poslovi

Posao koji planira adekvatan rast i razvoj, mora imati adekvatnog knjigovođu koji to može pratiti, kroz razne forme izveštavanja i primerene i pravovremene savete kako sa aspekta poreza, tako i sa aspekta raznih ušteda i minimiziranja mogućih izloženosti riziku i druga strateška pitanja.

Planiranje tokova gotovine

Projektovanje budućih novčanih tokova i predviđanje eventualnih manjkova likvidnosti na vreme.

 
Posebno izdvajamo

Finansijsko upravljanje i saradnja sa svim relevantnim institucijama

Pre svega sa bankama i to na način tako što ćemo ih držati informisanim o svim bitnijim promenama u poslovanju, kako bi mogli očekivati adekvatnu finansijsku podršku od njih u slučaju eventualnih manjkova likvidnosti.